Contact Us

สอบถาม/เสนอแนะ/ติดต่อเรา


กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี


Our Address


กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิมหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Phone: 054-466-666 ต่อ 1045
Fax: +0 000 000 00 00
Email: jhs@up.ac.th