วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • เปิดรับบทความ
  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

About

   ด้วยมหาวิมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำวารสารวิชาการ/วิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/วิจัย สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

   ซึ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์วารสารระดับชาติของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเป็นไปตามเกณฑ์ของฐานข้อมูลดับนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

    โดยได้แบ่งกลุ่มวารสารของมหาวิทยาลัยพะเยาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วารสารนเรศวรพะเยา และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวสาร อัพเดท

Blog Message
Alex Smith 20 minutes ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id ipsum varius...

Blog Message
Dan Smith 1 hour ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id ipsum varius...

Blog Message
David Smith 11/10/2013

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id ipsum varius...

Moblie Web+DevCon San Francisco 2014 January 28, 2014

Kuala Lumpur, Malaysia


2013 The 2nd International Conference on Information and Intelligent Computing(ICIIC 2013) December 29, 2013

San Francisco, California, United States


International Conference on Cloud Computing and eGovernances 2014 November 20, 2013

Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam

Article All

ภาพกิจกรรม